۱۳:۰۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ پردرآمدترین شغل‌ها، متعلق به مرفه‌ترین‌ها:

۳۲‌درصد «سرپرستان خانوار» بدون شغل هستند

بر اساس اطلاعات اعلامی مرکز آمار درآمد سالانه یک خانوار شهری به 16‌میلیون‌و724هزارتومان رسید که نسبت به سال قبل از آن 28‌درصد افزایش یافته است. درآمد سالانه یک خانوار روستایی هم در سال 91 بالغ بر 10‌میلیون‌و 128هزارتومان بوده است که در مقایسه با درآمد سال 90 که هفت‌میلیون‌و972هزارتومان بوده است 27‌درصد رشد نشان می‌دهد.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): براساس جدیدترین آمار رسمی اعلام‌شده، ۳۲‌درصد از سرپرستان خانوار کشور در سال ۹۱ بدون شغل بوده‌اند که در جوامع شهری ‌درصد افراد غیرشاغل ۳۶/۵۹ و در جوامع روستایی این‌ درصد ۲۷/۱۸ برآورد شده است. مرکز آمار ایران همچنین با تفکیک گروه‌های شغلی، سهم هر ۱۰ دهک را در این مشاغل مشخص کرده که بر اساس این اطلاعات بیشترین شغل طبقه مرفه جامعه یعنی دهک دهم عبارت بود از مقامات و مدیران عالیرتبه، قانونگذاران، متخصصان علمی و فنی و فروشندگان که ۳۲/۲درصد از شاغلان این گروه را تشکیل داده‌اند. نکته قابل ذکر دیگر در گروه مرفه جامعه وجود ‌۲/۳۶درصد کارگر ساده است که باوجود آنکه به واسطه میزان درآمد سالانه در طبقه مرفه جامعه قرار دارند اما از نظر شغلی در پایین‌ترین ردیف شغلی یعنی کارگر ساده جای گرفته‌اند.  این آمار نشان می‌دهد بیش از نیمی از سرپرستان خانوار در دهک اول جامعه یعنی ۵۷/۳۳درصد از این گروه در سال ۹۱ بدون شغل بوده‌اند. همچنین سهم دهک اول از سه ردیف برترین شغل‌ها یعنی مقامات و مدیران عالیرتبه، قانونگذاران، متخصصان علمی و فنی و فروشندگان تنها ‌۱/۳۲درصد بوده است. بنابر این گزارش بیشترین کارگران با سهم ۲۰‌درصدی در دهک دوم جای گرفته‌اند و دهک اول جامعه۱۶/۸درصد کارگر ساده دارد.
‌۱۱/۹درصد فروشنده و ۴‌درصد کشاورز
بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرستان خانوار در جوامع شهری نشان می‌دهد که ۱۱/۹درصد در بخش «عمده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتوسیکلت‌ها و کالاهای شخصی و خانگی»، ۱۰/۲درصد از سرپرستان خانوارهای نمونه در بخش صنعت، ۱۰/۵‌درصد در بخش ساختمان، ۹/۵‌درصد در بخش حمل‌ونقل و انبارداری و ارتباطات، ۴/۳درصد در بخش اداره امور عمومی و تامین اجتماعی، ۴/۳درصد در بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، ۳۶/۶‌درصد غیرشاغل و ۱۲/۸درصد در سایر فعالیت‌های اقتصادی اشتغال داشته‌اند.
سهم ۳‌درصدی روستاییان از ۳ شغل اول جامعه
این گزارش مشخص کرد که طبق انتظار بیشترین شغل روستاییان کشاورزی بوده است و با سهمی ۳۱‌درصدی در صدر مشاغل این قشر از جامعه قرار گرفته است. اما سهم روستاییان کشور از سه ردیف شغل برتر کشور یعنی مقامات و مدیران عالی‌رتبه، قانونگذاران، متخصصان علمی و فنی و تکنیسین‌ها فقط سه‌درصد بوده است. نکته قابل تامل در مناطق روستایی هم آن است که ۴۳‌درصد از پردرآمدترین گروه روستاییان، کشاورزان بوده‌اند و ۱۵‌درصد از این گروه در ردیف بدون شغل‌ها جای گرفته‌اند.  بررسی فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار در جوامع روستایی نشان می‌دهد که ۳۶/۸‌درصد از سرپرستان خانوار در بخش کشاورزی، ۱۲/۳‌درصد در بخش ساختمان، ۶/۵‌درصد در بخش حمل‌ونقل، ارتباطات و انبارداری، ۵/۳درصد در بخش«عمده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتوسیکلت‌ها و کالاهای شخصی و خانگی»، ۴/۸درصد در بخش صنعت، ۱/۵‌درصد در بخش اداره امور عمومی و تامین اجتماعی و ۵/۷‌درصد در سایر بخش‌ها به کار اشتغال داشته‌اند.
۱۶‌میلیون‌تومان درآمد سالانه خانوار در سال ۹۱
بر اساس اطلاعات اعلامی مرکز آمار درآمد سالانه یک خانوار شهری به ۱۶‌میلیون‌و۷۲۴هزارتومان رسید که نسبت به سال قبل از آن ۲۸‌درصد افزایش یافته است. درآمد سالانه یک خانوار روستایی هم در سال ۹۱ بالغ بر ۱۰‌میلیون‌و ۱۲۸هزارتومان بوده است که در مقایسه با درآمد سال ۹۰ که هفت‌میلیون‌و۹۷۲هزارتومان بوده است ۲۷‌درصد رشد نشان می‌دهد.
هزینه خوراکی‌ها ۵/۳۷‌درصد افزایش یافت
این گزارش همچنین نشان می‌دهد هزینه خانوار در سال ۹۱ نسبت به سال ماقبل آن ۳/۲۶‌درصد افزایش یافته است. افزایش هزینه‌ها در جوامع روستایی البته بیشتر از شهری بوده و ۲۸/۸‌درصد افزایش برآورد شده ‌است. در این بین خوراکی‌ها بسیار بیشتر از غیرخوراکی‌ها افزایش قیمت داشته‌اند. به‌طوری که خوراکی‌ها در مدت مورداشاره ۳۷/۵درصد رشد هزینه داشته حال آنکه افزایش هزینه‌های غیرخوراکی به بیش از ۲۱‌درصد رسیده است.
منبع: شرق 
::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

86 - = 82