۰۹:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ بر مبناي گزارش درآمد و هزينه خانوار‌ها در سال 91:

هزینه بهداشت و درمان ثروتمندان ۱۰ برابر فقرا

گزارش مرکز آمار از درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد که همچنان شکاف درآمدی زیادی میان فقرا و ثروتمندان کشور وجود دارد. طبق این گزارش که برمبنای برآوردهای آماری از خانوارهای مختلف صورت گرفته، وضعیت معیشت خانوارها در سال 91 مورد ارزیابی قرار گرفته است. سال گذشته متوسط هزینه یک خانوار شهری بیش از 16 میلیون و متوسط هزینه یک خانوار روستایی حدود 10 میلیون تومان بوده است.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): خانوارهای شهری و روستایی ایران، سالانه دخل وخرج به مراتب متفاوتی با یکدیگر دارند. در حالی خرج سالانه زندگی کم‌درآمدترین خانوارهای شهری در سال گذشته حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حتی کمتر از این بود که دهک‌های بالای درآمدی در سال ۹۱ بیش از ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرج کرده‌اند اما وضعیت دخل و خرج روستایی‌ها در این برهه زمانی اندکی متفاوت بود چرا که هزینه زندگی کم‌درآمدترین خانوارهای روستایی حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود و در مقابل روستاییانی که از وضعیت مالی بهتری برخوردارند، ‌سال گذشته بیش از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کردند. اما در میان هزینه‌های خوراکی و دخانی، ثروتمندان شهری سه برابر فقرا نان و غلات و هفت برابر آنها گوشت مصرف کردند. اما دهک‌های بالای درآمدی شهرنشین در سال گذشته بیش از ۱۰ برابر دهک‌های پایین خرج خانوار خود در بخش بهداشت و درمان کردند. ثروتمندان ۲۴ برابر فقرا در سال گذشته برای خود پوشاک و کفش تهیه کردند. در میان خانوارهای روستایی نیز همین فاصله در هزینه‌ها به نوعی برقرار است. پردرآمدهای روستایی نسبت به کم‌درآمدها ۱۶برابر بیشتر گوشت و دو برابر آنها نان و غلات مصرف کردند، همچنین این گروه ۸/۱ برابر فقرا برای بخش بهداشت و درمان خانوارهای خود هزینه کردند.

گزارش مرکز آمار از درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد که همچنان شکاف درآمدی زیادی میان فقرا و ثروتمندان کشور وجود دارد. طبق این گزارش که برمبنای برآوردهای آماری از خانوارهای مختلف صورت گرفته، وضعیت معیشت خانوارها در سال ۹۱ مورد ارزیابی قرار گرفته است. سال گذشته متوسط هزینه یک خانوار شهری بیش از ۱۶ میلیون و متوسط هزینه یک خانوار روستایی حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است.

 ثروتمندان در شهرها ۳/۴ برابر فقرا خرج کردند

در این ارزیابی، کمترین و بیشترین دخل و خرج سالانه خانوارهای شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش شهری، هزینه سالانه ۴ میلیون و ۵۰۰ تومان برای یک سال مبنای کمترین و ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مبنای بیشترین خرج یک خانوار قرار گرفته است. براین اساس، در میان خانوارهای شهری، حدود ۷۱/۴ درصد خانوارها در یک سال قبل کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه و ۴۰/۲۷ درصد خانوارها بیش ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند. به این گونه ثروتمندان شهری ۳/۴ برابر فقرا در طول سال ۹۱ هزینه کرده‌اند.

در روستاها، حدود ۹۳/۲ درصد خانوارها حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در سال ۹۱ هزینه کرده و ۰۳/۱۶ درصد خانوارها نیز بیش از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرج مواد خوراکی، دخانی و غیرخوراکی خود کردند. بنابراین پردرآمدهای روستایی ۴/۸ برابر کم‌درآمدها هزینه سالانه داشته‌اند. نگاهی به وضعیت این شاخص‌ها در شهر و روستا نشان می‌دهد که تفاوت هزینه سالانه ثروتمندان روستایی نسبت به فقرا، ‌بیشتر از مناطق شهری است.

ثروتمندان ۲۴ برابر فقرا پوشاک خریدند

هزینه خوارک و دخانیات یک بخش و مواد غیرخوراکی بخش دیگر هزینه‌های خانوارها را تشکیل می‌دهند. شهری‌ها در سال گذشته ۲۷ درصد درآمدشان را به مواد خوراکی و دخانی و ۹/۷۲ درصد آن را به مواد غیرخوراکی اختصاص دادند. در مقابل نیز روستایی‌ها ۳/۴۲ درصد درآمدهایشان به مواد خوراکی و دخانی و ۷/۵۷ درصد آن به مواد غیرخوراکی اختصاص یافت.

پوشاک و کفش، مسکن و بهداشت و درمان مهم‌ترین هزینه‌های غیرخوراکی خانوارها را تشکیل می‌دهند. در مناطق شهری فقرا حدود ۶۴ هزار و ۸۵۲ تومان را خرج پوشاک و کفش خود کرده و در مقابل ثروتمندان حدود یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۱۲۱ تومان پوشاک و کفش خریدند. براین اساس ثروتمندان ۹/۲۴ برابر بیشتر از فقرا، درآمدهای خود را به خرید منسوجات اختصاص دادند. هزینه مسکن دهک‌های بالای درآمدی شهرنشین نیز در این مدت شش برابر کم‌درآمدها بود. بهداشت و درمان نیز بخش مهمی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص داده که در این حوزه ثروتمندان ۱۰ برابر فقرا در این بخش خرج کردند.

اما در بخش خانوارهای روستایی، طبق آمارهای موجود، صاحبان درآمد بالا ۶۱ برابر کم‌درآمدها هزینه پوشاک و کفش خود کردند و ۱۲ برابر نیز بیشتر از فقرا به بخش بهداشت و درمان خانوار خود اختصاص دادند.

فقرا هفت برابر کمتر از ثروتمندان گوشت مصرف کردند

در بخش هزینه مواد خوراکی نیز برآوردها نشان می‌دهد که بیشترین هزینه خانوارها به هزینه گوشت، نان و غلات و مواد لبنی از جمله شیر و تخم‌مرغ اختصاص داشته است. طبق گزارش مرکز در خانوارهای شهری کم‌درآمدها از میان این سه گروه کالایی، بیشترین هزینه خود را به بخش آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن اختصاص دادند. برمبنای نتایج آماری موجود، شهری‌های ثروتمند سه برابر فقرا آرد و نان و غلات و هفت برابر آنها گوشت مصرف کردند. براین اساس بیشترین سهم هزینه کرد خانوارها برای خرید گوشت در اختیار دهک‌های بالای درآمدی بوده و گروه‌های ضعیف اقتصادی از توانایی بسیار محدودتری برای خرید این کالا برخوردار بودند.

مصرف و هزینه این گروه در زمینه شیر و تخم مرغ نیز ۲/۴ برابر کم‌درآمدهای شهری بوده است.

در بخش خانوارهای روستایی نیز برای همین سه گروه کالایی، وضعیت با نسبت‌هایی تقریبا مشابه میان دو گروه خانوارهای فقیر و ثروتمند حاکم بود. گروه‌های بالای درآمدی روستانشین حدودا ۲/۹ برابر گروه‌های پایین درآمدی هزینه آرد و نان و غلات خود کردند. همچنین این گروه ۱۶ برابر نسبت به فقرای ساکن در روستاها گوشت مصرف کرده و هشت برابر آنها هزینه تامین شیر و تخم مرغ خود کردند.

هزینه خرید گوشت و پوشاک روستایی‌ها بیش از شهری ها

بدون شک وضعیت معیشت خانوارهای شهری و روستایی حتی هم دهک‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است، به تبع همین امر، خرج خانوارهای فقیر و ثروتمند روستایی و شهری در گروه‌های مختلف کالایی نیز متفاوت هستند. به عنوان مثال در سال گذشته کم‌درآمدترین خانوار شهری ۶۷/۱ برابر یک خانوار فقیر روستایی گوشت خریده و مصرف کرده است. همچنین میزان مصرف غلات و نان کم‌درآمدهای شهری حدودا ۵۵/۱ برابر یک خانوار کم‌درآمد روستایی بوده است اما در آن سوی گود، ثروتمندان روستایی ۳۴/۱ برابر ثروتمندان شهری گوشت و ۵۲/۱ برابر آنها نان و غلات خریده‌اند.

اما در بخش مواد غیرخوراکی، کم‌درآمدهای شهری ۸۸/۱ برابر کم‌درآمدهای روستایی پوشاک و کفش خریده و دو برابر فقرای روستایی هزینه بهداشت و درمان کرده‌اند. از سوی دیگر ثروتمندان روستایی ۳/۱ برابر ثروتمندان شهری، درآمد خود را به خرید پوشاک و کفش اختصاص دادند اما ثروتمندان شهری ۲۳/۱ برابر پردرآمدهای روستایی هزینه خود را صرف بخش بهداشت و درمان کردند.

براین اساس دهک‌های بالای درآمدی ساکن در روستاها، به طور میانگین بیش از ثروتمندان شهری در بخش‌هایی همچون پوشاک و خرید گوشت هزینه می‌کنند.

منبع: اعتماد

:::::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

48 - 44 =