آیت​الله مومن

مقایسه دیدگاه​های آیت​الله مومن و امام خمینی درباره مجلس، شورای نگهبان و احکام ثانویه؛

پاسخ به مواضع عضو فقهای شورای نگهبان

18_momen

توقع امام از فقهای شورای نگهبان که به نص اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید «فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز» باشند این بود که «به مسائل زمان خود احاطه داشته» باشند و «زمان و مکان» را «دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد» بدانند. اگر چنین می بودند «خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر» می گرفتند و کارآمدی فقه شیعه را در اداره جامعه عملاً به همگان نشان می دادند.