آیت الله وحید خراسانی

آیت الله وحید:جان و مال یک غیر شیعه همانند یک مرجع تقلید باید حفظ شود

آیت الله العظمی وحید خراسانی تأکید کردند: ناموس یک بدوی، عرضش، مالش، جانش همانند جان و مال و عرض یک مرجع شیعی است؛ همانطوری که جان و مال و عرض یک مرجع شیعی باید حفظ شود، آن هم باید حفظ شود.