اتاق بازرگانی ایران و چین

رضا نساجی:

مکتب «مذاکره برای مذاکره» و ارضای «آمریکای درون»

13-01 (3)(2)

در کشور ما هم علیرغم اینکه در 24 سال اخیر همچنان «لیبرالیسم» به عنوان یک مکتب فکری، مورد لعن و نفرین بوده، اما قواعد آن بر اقتصاد کشور کاملا حاکم است! یا در مورد «مذاکره با امریکا» هم خیلی‌ها سر و صدا می‌کنند اما ته دلشان خوشحالند و امیدوارند هزینه‌اش را کسانی که پیشقدم شده‌اند بدهند تا فایده‌اش به ایشان برسد!