اتحادیه نجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا

وداع حلقه وصل خاندان خمینی و صدر

tabatabaee

صادق طباطبایی از بنیانگذاران انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، امریکا و کاناداست که چند دوره دبیر روابط بین‌الملل آن سازمان بوده. شاید افردی همچون محمد هاشمی‌رفسنجانی، سیروس ناصری، محمد جواد ظریف و تعدادی دیگر خاطرات زیادی را از آن دوران به یاد داشته باشند.

نگاهی به نقش شهید بهشتی در شکل گیری انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

اتحادیه انجمن‌ های اسلامی دانشجویان در اروپا

beheshti

یکی از زمینه‌های فعالیت اجتماعی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با کارهای دسته‌جمعی بود که در جهت ایجاد یک جامعه نمونه اسلامی صورت می گرفت. یکی از این تلاش‌ها همکاری با انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا در جهت گسترش انجمن‌ها، ارتقای کمی و کیفی آن‌ها و شکل‌گیری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا بود.