اتوکراسی

مسعود بزم آرا:

اتوکرات ها، آفت ولایت فقیه

autocracy-government-vvzkwcmi

با نگاهی به تاریخ و مطالعه سیره حکومت علوی در می یابیم که امیرالمونین علی (ع) از این خط فکری بیزار بوده و با آن مقابله می کردند. سخنان ایشان در نهج البلاغه که فرموده اند: «من در امر حکومت در همه چیز با شما مشورت می کنم تنها در حکم خدا با کسی مشورت نمی کنم»(5) «با دانشمندان زیاد به گفتگو و بحث درباره اموری که بوسیله آن وضع کشورت اصلاح می شود بپرداز» (6)