احمد

توکلی: دعا کنیم این ۲۰ روز زودتر تمام شود

ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دعا کنیم این ۲۰ روز باقیمانده از عمر این دولت هم تمام شود و خدا کشور را از این وضعیت نجات دهد.