احمدرضا دستغیب

دستغیب:تعیین قید و شرط مجلس برای کابینه درست نیست

قانون اساسی بدین دلیل اختیار دادن رای اعتماد به وزراء را به مجلس داده است که صلاحیت‌های عمومی و شایستگی‌های وزراء را مورد بررسی قرار دهند بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که مجلس قبل از معرفی وزراء به این موضوع ورود پیدا کند از طرف دیگر مجلس این اختیار را دارد که در صورت تشخیص به وزراء بدون صلاحیت و شایستگی رای اعتماد ندهد. تمامی این موارد نشان دهنده این است که ایجاد چنین قید وشرط‌هایی شایسته مجلس نیست.