احمدی نژادیسم

چرا احمدی نژاد بد است؟!

ahmadi nejad

احمدی نژادیسم تفکری برخواسته از بدنه اصولگرایی(هرچند در حال حاضر هیچکدام از اصولگریان نمی پذیرند که خودشان روزی به احمدی نژاد پروبال دادند) و مخرب است چون نظرات شخصی خود را طی هشت سال بر مردم تحمیل کرده است، پاسخ به این سؤال که این تفکر باز هم میتواند با خیالبافی و لاف زنی و اتهام زدن و با حمایت جریان خاص(اصولگرایانی که سعادت کشور و خود را در این می بینند که اصلاح طلبان در اداره قوه مجریه نقش نداشته باشند)به قدرت برگردد را باید در میزان اگاهی مردم یافت.