احمد قریب

دورنمای «آموزش‌عالی» و نمادهای تصمیم‌سازی

faraji dana - najafi

به‌هرحال سیاست‌بازی‌های کور هشت‌سال دوره قبل و آغاز روند برخورداری کنونی با وزارت علوم، باوجود زحماتی که در این وزارتخانه جاری است، نه‌تنها شاکله سیستم دانشگاهی و دانشجویی را مضمحل می‌کند، بلکه امید و آمال جوانان هدفمند از یک طرف و از طرف دیگر موسسان و سایر دست‌اندکارانی که با گردآوری هرنوع بضاعتی سعی در شکوفایی پتانسیل‌های اساسی کشور دارند را از راه پرتلاش خود به ناکجاآباد پرتاب می‌کند.