احکام اولیه

19 مهر؛ سالروز دستور امام برای وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه

احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از منظر امام خمینی

imam 9

در کنار احکام اولیه و ثانویه، ما با نوع دیگری از احکام بنام احکام حکومتی مواجه هستیم که در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی و ... بسیار مؤثر و کارساز باشد. در بحث از احکام حکومتی آنچه مورد مناقشه و بحث جدی فقیهان قرار گرفته در اولیه یا ثانویه بودن ماهیت حکم شرعی است.