استا محمد تقی شریعتی

یادی از یک مبارز دینی در سالگرد درگذشت

زندگی نامه محمدتقی شریعتی به قلم خود استاد

OSTAD SHARIATI 3

31 فروردین سالگرد درگذشت مرحم استاد محمدتقی شریعتی، مدرس علوم دینی و از چهره های مبارز در نهضت ملی شدن نفت و سپس انقلاب اسلامی است که «کانون نشر حقایق اسلامی» را با هدف گسترش روح متعالی و مترقی اسلام و مقابله با تبلیغات ضددینی طرفداران حزب توده و کسروی در شهر مشهد بنیان گذاشت. او که فرزندی چون دکتر علی شریعتی را به عنوان معلم انقلاب به دانشجویان و جوانان تقدیم کرد، یک دهه پس از درگذشت ناگهانی و مشکوک فرزندش در خارج از کشور، زیست و سرانجام در 31 فروردین 1366 درگذشت.