اصل 44

سرمایه‌داری انقلابی‌نما نمی‌خواهیم/نقد عملکرد دولت احمدی نژاد و الزامات دولت آتی

2012-08-03-0834370

دولت احمدی نژاد هر چند شعارهای عدالتطلبانه سر می‌داد ولی در مرحله پیاده سازی آن شعارها یا به علت نداشتن تئوری منسجم، استفاده تیم اقتصادی که نگاه عدالتخواهانه چندانی نداشتند و در نهایت به مدل سرمایه‌داری توسعه معتقد بودند، ورود به مباحث دست چندم و بازماندن از اصلاحات اساسی و به دلایل دیگر که خود فرصتی مفصل می‌طلبد نتوانست شعارهای عدالتطلبانه خود را محقق کند.