اطلاعات

مصاحبه در نوفل لوشاتو با خبرنگاران اطلاعات و کیهان:

مردم آزادند مگر حزبی که مخالف با مصلحت مملکت باشد

Imam - paris

زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامی فردا شرکت دارند. آنان از حق رأی دادن و رأی گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخیر ایران، زنان ایران نیز سهمی چون مردان دارند. ما همه گونه آزادی را به زن خواهیم داد. البته جلوی فساد را می‌گیریم و در این مورد دیگر بین زن و مرد فرقی نیست... روزنامه‌هایی که مضر به حال ملت نباشد و روزنامه‌هایی که نوشته‌شان گمراه کننده نباشد، آزادند.