اعتراض

معنی واژه «اعتراض» به «فتنه» تغییر یافته است!

hezbollah

اوج گیری انواع تهمت‌ها و بی اخلاقی‌ها به سوی منتقدان و معترضان به گونه‌ای است که به مخالفان این بهانه داده می‌شود تا به صراحت بگویند این چه سیستمی است که در طول بیش از سه دهه، حتی یک حزب و یا حتی یک فرد مخالف خود را به رسمیت نشناخته و نمی شناسد!