اقتدارگرایی

سهراب زند:

اصول گرایی و اقتدار در شورای نگهبان!

JANNATI (1)

چه کسی از شما غیر از اقتدارگرایی دیده که حالا اینگونه برآن تأکید می کنید؟ رد صلاحیت گسترده حتی رد صلاحیت آقایان روحانی و عارف و توصیۀ رهبری برای تایید صلاحیت، دلیل محکمی بر این ادعاست... حالا شما مرتب بگویید اصولگرایی و اقتدار در شورای نگهبان. هر چه قدر واحد مدیریت افکار عمومی در بین واحدهای گذراندۀ سیاسی برخی مسئولین جایی ندارد واحد خوراک سازی برای مخالفین چهار واحد چهار واحد، گذرانده شده!