اقتصاد ملی

دکتر فرشاد مومني:

ارتقای بنیه تولید ملی به مثابه راه نجات

momeni

به نظر می‌رسد که اهتمام دولت در این زمینه و پرهیز از اشتباه‌های فاحشی که در بسته انتشاریافته نیز رگه‌هایی از آن مشاهده می‌شود که سعی کرده مساله به این پیچیدگی را تک‌ساحتی و تک سبب‌بینانه نگاه کند و هنوز هم با وجود همه تجربه‌های رخ نموده، راه نجات را در دستکاری قیمت‌های کلیدی و اصرار بر باورهای ایدئولوژی‌زده پول‌گرایانه جست‌وجو کرده است، از این تصور خام خارج شود و برنامه‌یی بر محور اقتضائات بخش‌های مولد سامان دهد.