امام خمینی(س)

نگاه سیاسی عبادی امام خمینی(س) به حج:

بعد سیاسی حج، مهمترین وجه فلسفه حج است

haj

ضرری که از این آخوندهای درباری، اسلام می‏خورد، بدتر از آن ضرری است که از امریکا می‏خورد، برای اینکه، اینها با یک ظاهر اسلامی اسلام را منزوی می‏کنند و آنها با این ظاهر نمی‏توانند بکنند، آنها وادار می‏کنند اینها را. مسلمین باید در حج وقتی که می‏روند یک حج زنده، یک حج کوبنده، یک حجی که محکوم کنند این شوروی جنایتکار و آن امریکای جنایتکار را؛ یک همچو حجی، حجی است که مقبول است.