امام خمینی_ره)

یادآوری دستور امام به برچیدن دیوار تفکیک جنسیتی

آیا تحجر در دانشگاه آزاد خاتمه می یابد؟ +عکس

download

در حالی که دیوار تفکیک جنسیتی در دانشگاه تهران در سال 61 به دستور امام خمینی برچیده شده بود و با توجه به اینکه یکی از تاکیدهای رییس دولت جدید، اعتراض به تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها بود و سرپرست وزارت علوم نیز با تفکیک جنسیتی مخالف است، اما در برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد دماوند همچنان در بر همان پاشنه می چرخد و آیین نامه ی انضباطی این دانشگاه نزدیک به فاجعه است.