امام صادق(ع)

گوشه ای از بیانات امام خمینی(س) درباره امام صادق علیه السلام:

امام صادق(ع) در کلام امام خمینی

imam

برای حضرت صادق - علیه السلام- هم که مجال بود برای اینکه علم فقه را باید توسعه بدهند و بیان کنند و بعضی از مسائل البته غیرفقهی هم بوده است، لکن سرگرمی ایشان به آن علومی که نمی شد که معطل بماند و علم شریعت بود، این هم باز نگذاشتند، نشد. حَمَله هم نداشتند؛ حَمَله فقه بود، اما حمله آن علوم نبود.