امر به معروف و نهی از منکر

طرح گسترده 50 روزه نهی از منکر «ایجابی» از محرم

طرح «نهی از منکر» بسیج به موازات دولت و ناجا؟

1787

در روزهای اخیر موضوع این طرح با مراجع تقلید در میان گذاشته شده و از جمله آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به نامه ی کتبی درخواست سردار نقدی، فرمانده بسیج کشور در باره ی اجرای این طرح توسط این نهاد، گفت: امر به معروف و نهی از منکر مساله "خیلی مهم و حساسی" است و باید طبق شرایطی که در رساله آمده است اجرا شود. وظیفه ماست در طریقی که شرع مطهر می خواهد دعا می کنیم؛ امیدواریم در این مساله بدون "افراط و تفریط" و "کم و کاست" باشید.