امیر حسین اکبرپور

امیرحسین اکبرپور،تکذیبیه یک یادداشت

akb-WA0010-432x301

جالب اینجاست که این خبرگزاری باز هم در انتشار مطلب اشتباهاتی دارد و «دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز» را «دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شیراز» درج کرده است همچنین در اصل مطلب نیز مجددا تغییراتی ایجاد کرده است! به نظر می رسد بهتر است این خبرگزاری که با پول بیت المال اداره می شود در بکارگیری افراد و صحت در انتقال اخبار دقت بیشتری به خرج دهد.