انتخابات غبرقانونی

خانه آخر انحصار طلبی در تحکیم

IMG08423944

این نشست در شرایطی برگذار می شود که سایه ی سنگین عدم مشروعیت و وجاهت قانونی باعث ایجاد حاشیه هایی بهت آور و تخلفاتی انکار ناپذیر شده است. در حالیکه این افراد در مهلت داده شده از جانب وزارت علوم هم چنان که گفته شد نتوانستند مشکلات قانونی خود را بر طرف کنند و هنوز از حداقلی ترین شرایط برای وجاهت قانونی برخوردار نیستند. نشست سالانه را نیز بدون حد نصاب لازم برای به رسمیت رسیدن برگذار کرده اند!