انتقاد از نظام

منطق دوگانه حامبان آیت الله مصباح در برابر منتقدان

برای آیت الله مصباح خوب، برای دیگران بد

1271_231

آیت الله مصباح سخنانی را بر زبان آورد که منتقدان آیت الله امروز برای توجیه انتقادات خود به دولت و... به زیان می آورند با این تفاوت که این روزها شاگردان آیت الله نه تنها بر طریق سخنان آن روز مرادشان راه نمی روند بلکه منتقدان را به زیر تیغ تخریب به خاطر انتقاداتشان گرفته و آنها را بی بصیرت های زمان نشناس می نامند!