انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران کشتار مردم مصر را محکوم کرد

isna (14 of 27)-1

اشتباه مرسی آن بود که وقتی از نردبان رأی مردم بالا رفت و بر اریکه قدرت نشست فراموش کرد که دیگر تنها رئیس جمهور مردمی که به او رأی داده بودند نیست، بلکه رئیس جمهور تمام مردم مصر است و باید به گونه‌ای عمل کند که نه تنها رضایت شهروندی رأی دهندگان به خود، بلکه تمامی رأی دهندگان و یا حتی آنان که در انتخابات شرکت هم نکرده بودند، را جلب نماید و راه را بر روی هیچ شهروندی برای آن که بتواند با کسب رأی مردم بر کرسی قدرت بنشیند نبندد.