انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

تجمع اعتراضی به انتخابات انجمن دانشگاه شهید بهشتی

IMAGE635033449857919937

تعدادی از دانشجویان چهار دانشکده ی حقوق، معماری، روانشناسی و علوم‌پایه دانشگاه شهید بهشتی تهران، نسبت به نحوه برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان اعتراض کردند.