انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت تاسیس شد

iust

امید داریم تولد دوباره انجمن اسلامی دانشجویان و شروع دوباره فعالیت های آن به فعالیت های اصیل دانشجویی در این دانشگاه مهم کشور روح تازه ای بدمد و امید داریم بتوانیم اهداف و عملکردمان را به گونه ای جهت دهیم تا از کاستی ها و افراط و تفریط های موجود در برخی تشکل های دانشجویی که در گذشته ای نه چندان دور رخ داده و اثرات آن تاکنون نیز به روح جنبش دانشجویی و تشکل های دانشجویی صدمات جبران ناپذیری را تحمیل کرده است، مبرا باشیم.