انجمن اسلامی دانش‌آموزان

رضا نساجی:

نظام آموزش و پرورش چاپلوس، چریک !

Brucraci copy

تشکل‌های دانش‌آموزی سکولار - از قبیل «شورای دانش‌آموزی» و «پیشتازان و فرزانگان» - را به جای «انجمن‌های اسلامی دانش آموزان» در مدارس گسترش دادند. نتیجه اینکه در غیاب تشکل‌های مذهبی که دانش‌آموزان را در انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی سازماندهی و آموزش داده به نسل آینده «انجمن‌های اسلامی دانشجویان» در دانشگاه‌ها تبدیل کند، دانشجویان سکولار و یا بی‌‌میل به فعالیت‌های سیاسی رشد پیدا کردند.