انقلابی

انقلابی در نگاه شهید چمران

chamran -mobareze.ir

آیا انقلابی کسی است که مشوق هرج و مرج باشد؟! شعارهای تند بدهد ؟ ازخط معینی دفاع کند؟ آیا ممکن است هرکس بیاید و شعارهای انقلابی بدهد و دیگران را به حربه ضد انقلابی بودن بکوبد، که این خود بزرگترین دلیل ضد انقلابی بودن است.