بانک جهانی

تیم اقتصادی کابینه جدید و لیبرال های مدعی عدالت

بازگشت اقتصاددانان آفتاب پرست؟

Nan-Naft

شاید امروز که در آستانه روی کار آمدن دولت جدید هستیم، بازگشت همان اقتصاددانان بعید نباشد. 24 سال است که نسخه های اقتصاد لیبرال با اسامی مختلف همچون «دولت سازندگی»، «دولت رفاه» و «دولت عدالت» به اجرا درآمده و با توجه به همسویی آقای روحانی با آقای هاشمی و تیم کارگزاران سازندگی، جای شکی نیست که نسخه های گذشته باز هم پیاده خواهد شد.

گفتگو با فرشاد مومنی درباره ادامه تعدیل ساختاری در دولت ها

با ادامه ترجیح رانت جویان، ارتش بینوایان و بیکاران در راه است

farshad momeni

هر کس که صادقانه برای خروج از این دور باطل رکورد تورمی و باتلاق تعدیل در اندیشه است هم مراجعه به ادعاهای امثال آقایان نوربخش و عادلی در دهه 70 و فاجعه آفرینی هایی که تصورات خام آنها برای ایران به وجود آورد و هم مقاله آقای نیلی ضروری است.