برنامه زاویه

مناظره خسروپناه و عبدالکریمی درباره نگاه شریعتی به مدرنیته

شریعتی رهبر آینده تفکر ایران است

index

دکتر خسروپناه در مناظره‌ای در باب مدرنیته در تفکر شریعتی یادآور شد: قطعا شریعتی دارای منظومه فکری بود و شخصیت پراکنده‌گویی نداشت اما شریعتی را در قالبهای غربی نگذاریم چون او نه مدرن و نه پست مدرن بود بلکه او تجددگزینی با رویکرد انتقادی داشت