برنامه چهارم توسعه

افشای برخی مفاد مبانی نظری برنامه چهارم توسعه

کتاب خمیر شده ای که ایران را تحقیر می کرد

jeld

مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه یکی از کتابهای پرجنجال کشور ماست که در سال ۸۳ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت وقت منتشر شد و چند روز پس از انتشار از بازار جمع آوری و خمیر گردید!