بشقاب خالی

بشقاب خالی و آلزایمر شریعتمداری!!

mobareze.ir - keyhan

این سخنان، واکنش امروز کیهان به سخنان الهام بود که دقیقا به تایید مقاله منتجب نیا و آن چه شریعتمداری آن را دروغ بافی خوانده بود می پردازد! اکنون باید این سوال را از "سردار قلم و بصیرت" روزنامه کیهان پرسید که چه شده است که حرفتان را پس گرفته اید و خود به تایید سخنانی می پردازیذد که آن را دروغ بافی خوانده بودید؟