بمب اتم

دکتر رضا داوری اردکانی:

تأملی در نسبت اخلاق و تکنولوژی

dr davari ardakani (2)

اخلاق به مجموعه‌یی از قواعد عمل اطلاق می‌شود که رعایت آنها الزام قانونی ندارد اما حسن شمرده می‌شود. رعایت ‌نکردنش هم گرچه مستوجب بازخواست و مجازات نیست سرزنش و شاید پشیمانی و شرمساری در پی دارد. به عبارت دیگر اخلاق در جایی پدید می‌آید که شر و گناه وجود دارد و باید میان خیر و شر یکی را برگزید. با توجه به این معنی اخلاق مقام آزادی فردی و شخصی است و در طرح آن اختیار و آزادی به عنوان اصل پذیرفته شده است.