بنياد نشر آثار و انديشه‌هاي شهيد بهشتي

نگاهی به نقش شهید بهشتی در شکل گیری انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا

اتحادیه انجمن‌ های اسلامی دانشجویان در اروپا

beheshti

یکی از زمینه‌های فعالیت اجتماعی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با کارهای دسته‌جمعی بود که در جهت ایجاد یک جامعه نمونه اسلامی صورت می گرفت. یکی از این تلاش‌ها همکاری با انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا در جهت گسترش انجمن‌ها، ارتقای کمی و کیفی آن‌ها و شکل‌گیری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا بود.