بورسیه های غیرقانونی

کاریکاتور: بورسیه‌های غیرقانونی!

14-8-27-112958413438_695

در حاشیه بورسیه های غیرقانونی در دولت قبل!