بیانیه تهران

نقد دکتر فروز رجایی فر بر عملکرد جلیلی در سیاست خارجی

آنکارا میوه بیانیه تهران را در دمشق می چیند!

9301330-b

در حالی که ترکیه آلترناتیو تئوریک نظام جمهوری اسلامی ایران در فقه سیاسی جهان اسلام بوده و بدنبال ارتقای نقش خود در منطقه و در بیداری اسلامی می باشند، تیم سیاست خارجی ایران با بی توجهی تمام نسبت به پیامدهای سوء این قهرمان سازی از ترکیه، به ضرر خود و در زمین او بازی کرد. این جاست که باید اقرار کرد که آنکارا میوه بیانیه تهران را در جهان اسلام و دمشق می چیند!