بیست گفتار

سخنرانی استاد مرتضی مطهری درباره بهار:

سهم انسان از فصل بهار

motahri

برای بعضی از مردم فصل حیات بخش بهار الهام دهنده است، درس است، آموزنده است، نکته ها و رمزها و حقیقتها در می‌یابند. امّا متأسّفانه استفاده‌ی بعضی دیگر از افراد از حدّ استفاده‌ی یک حیوان تجاوز نمی‌کند. حاصل بهره‌ی آنها از این تجلّی با شکوه خلقت، شکم پر کردن و عربده کشیدن و بد مستی کردن و سقوط در منتها درجه‌ی حیوانیّت است. آنها در این فصل الهام می‌گیرند امّا نه از این فصل بلکه از صفات و ملکات پلید خودشان....