بیمه نویسندگان و رورنامه نگاران

آنگاه که بیمه روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان قطع شد

images (7)

چندی پیش، در آغاز کار دولت جدید و کار وزیر ارشاد که امید به تغییر‌های مثبت بود، خبر قطع بیمه نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان شگفتی آفرید. خبر قطع بیمه 60 هزار نفر از آنان، اعتراض بسیاری را برانگیخت و برای بسیاری موجی از نگرانی فراهم آورد.