تحریرالوسیله

«تفسیر سوره حمد» مرحوم حاج مصطفی خمینی در نمایشگاه کتاب

18_Untitled-2

از جمله مهمترین آثار موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی که همزمان اخیرا منتشر شده‌اند، می‌توان به «روزنگار زندگی سیاسی، اجتماعی امام خمینی»، «کوثر فقه»، «پژوهش در تدوین فلسفه تربیتی امام خمینی»، «شکوفایی شخصیت و امام خمینی»، «عقل و تعقل در اندیشه امام»، «دلبستگی در آثار امام»، «حقوق در اندیشه امام»، «ولایت تکوینی از دیدگاه امام و قاضی سعید قمی» و ترجمه فارسی «تفسیر سوره حمد» (جلد1‌) اثر آیت‌الله سید مصطفی خمینی اشاره کرد.