تحریم اقتصادی

بازسازی اقتصادی یا مذاکره خارجی؟

economy

ثمره مهم مذاکرات نیویورک آن است که از این پس وزرای اقتصادی کابینه و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور نباید چشم به راه سوغات وزیر خارجه باشند، اگر به واقع ادعای دوره رقابتهای انتخاباتی در خصوص سهم بالای ناکارآمدی داخلی در نابسامانی اقتصاد صحیح است و اگر نباید همه تورم را به گردن تحریم انداخت، امروز انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت برنامه‌های مشخص خود را برای حذف عناصر داخلی موثر بر نابسامانی ارائه نمایند.