تحریم کالاهای آمریکایی

پوستر سال ۵۷ انجمن اسلامی تهران برای تحریم کالاهای آمریکایی

mobareze

پوستر تحریم کالاهای آمریکایی کاری از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران سال 1357