تشکل های اسلامی

محمد صابریان:

نقدی بر آیین نامه تشکل های دانشجویی

tashakol

بسیار بهتر است که با بازنگری این آیین نامه، فضایی برای فعالیت دگر اندیشان در دانشگاه فراهم شود، همانا که این اتفاق به آرمان های انقلاب نیز نزدیکتر است و اساساً حضور تشکل های دگراندیش در فضای دانشگاه باعث قوی تر و پربارتر شدن تشکل های اسلامی می شود