تولید ملی

وقتی تولید ملی بازیچه واردکنندگان از چین می شود

دلالان سودجو، برنده مناظره احمدی نژاد و موسوی

3180

نمونه بسیار ساده ای از محصولات کشاورزی که با خاطر واردات از چین موجب ورشکستگی کشاورزان ما را فراهم آورده بود، محصول «سیر» بود. مسئله ای که شاید بسیار بی اهمیت بنماید اما حقیقت داشت و هوز هم حقیقت دارد. چنانکه موسوی در مناظره انتخاباتی خود با آقای احمدی نژاد به آن اشاره کرد.