جامعه مدنی

گفتگو با سید علیرضا بهشتی :

توسعه کشور از کانال جامعه مدنی می‌گذرد

beheshti

دلیل این مساله که دولت‌ها نمی‌توانند در عمل به شعار آزادی سیاسی یه طور کامل عمل کنند این است که سیاست‌های دولت‌ها در این زمینه با برخی از بخش‌های دیگر قدرت همخوانی ندارد و در نتیجه یک هم پوشانی مناسب در این زمینه به وجود نمی‌آید. البته این وضعیت در همه دولت‌ها یکسان نیست و همواره در نوسان بوده است. در برخی از دولت‌ها این وضعیت به صورت حداکثری دنبال شده و در مقابل دربرخی از دولت‌ها حالت حداقلی به خود گرفته است.

معنی واژه «اعتراض» به «فتنه» تغییر یافته است!

hezbollah

اوج گیری انواع تهمت‌ها و بی اخلاقی‌ها به سوی منتقدان و معترضان به گونه‌ای است که به مخالفان این بهانه داده می‌شود تا به صراحت بگویند این چه سیستمی است که در طول بیش از سه دهه، حتی یک حزب و یا حتی یک فرد مخالف خود را به رسمیت نشناخته و نمی شناسد!