جرج سوروس

دادگاه حافظ

hafez

بله ایشان وقیحانه خبر داشتن خود را از اعمال آقای خاتمی به غیب گو بودن خود نسبت می دهد ولی بر همه مردم آشکار است که وقتی آقای خاتمی در کشور نبود در حال ملاقات با جرج سورس بوده و همه میدانند آنجا برای انقلاب مخملی آموزش می دیده