جنبش دانشجویی آلمان

مرتضی مهدوی راد:

نگاهی به پدیده‌ دانشجوی ستاره‌دار در جوامع غربی

بازداشت دانشجویان معترض در دوم زوئن

منتقدان، سیاست‌های دوران رژیم شاه برای سرکوب دانشجویان مبارز را یادآوری می‌کنند که علاوه بر محرومیت دانش‌آموزان و داوطلبان مبارز از ورود به دانشگاه، شامل اخراج دانشجویان از دانشگاه و اعزام فوری به خدمت وظیفه می‌شد. اما این پدیده فراتر از ایران، در سایر کشورها هم مصادیقی داشته که گاه حق تحصیل و گاه حق اشتغال دانشجویان را هدف گرفته است؛ گاه به صورت قوانین مصوب و گاه اعمال نفوذ غیرقانونی...