جنبش عدالتخواه

رضا نساجی:

امامزاده کشان به سبک مسئولان دانشگاهی

rezanassaji

وقتی به داخل دانشگاه ها می روی، می بینی هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی دانشگاه ها با تشکلها برخوردهای انضباطی شدید می کنند و درخواست مجوز تشکلهای جدید را هم نادیده می گیرند. هیئت نظارت مرکزی هم عموماً به نفع دانشگاه ها رأی می دهد و چندان خودش را وارد دعوا با روسای دانشگاه ها نمی کند. در نتیجه سیل درخواست فعالان دانشجویی برای راه اندازی انجمن های اسلامی و یا احیای انجمن های تعطیل شده، بر مبنای تفکر انقلابی و خط امامی، بی پاسخ می ماند.