جنبش مدنی ضد تحریم

دکتر حسن سبحانی:

حقانیت جنبش مدنی ضد تحریم

sobhani 10

نهادهای معطوف به توده‌های مردم باید با شناخت صحیح از طرف مواجهه با خویش، بر این مهم تاکید کنند که تحریم همچنان که مساله ما در ایران است مساله آنان نیز هست منتهی آثار بلندمدت آن، بر آنان سنگین‌تر است زیرا در اینجا تحریم، توسعه و منزوی کردن عقب‌ماندگی اقتصادی را نشانه‌گیری کرده است اما در آنجا تحریم، ارزش‌های مدنی مسلمانان و مصادیق حقوق بشری را به آزمون فراخوانده است.